Return to Headlines

District Updated Schedule

Dear East Ramapo Families,

Note that the district is working diligently to frame a model to allow for increased in-person instruction and we will communicate updates as soon as that information is finalized.
Please check the district calendar online for dates. Next week, February 22nd to February 26th, will be in person instruction for Cohorts A, AA, and ABC.

-----------------------

Estimadas Familias de East Ramapo,
Tenga en cuenta que el distrito está trabajando diligentemente para crear un modelo de instrucción que permita aumentar la cantidad de estudiantes para instrucción en persona y les comunicaremos la información tan pronto esta sea finalizada.
La próxima semana, lunes 22 de febrero hasta el viernes 26 de febrero, la instrucción en persona será para los grupos A, AA y ABC. Se puede verificar esta información en el calendario del distrito que aparece en el sitio de la web  www.ercsd.org.
¡Gracias!

-----------------------
Chè fanmi East Ramapo,
Tanpri sonje ke distri a ap travay avèk dilijans pou kreye yon modèl ansèyman pou ogmante kantite elèv pou ansèyman an pèsòn epi n ap kominike enfòmasyon yo ba ou le li fini.
Semèn pwochèn, lendi 22 fevriye jiska vandredi 26 fevriye, ansèyman an pèsòn ap fèt pou Gwoup A, AA ak ABC. Ou ka verifye enfòmasyon sa yo nan kalandriye distri a ki parèt sou sit entènèt www.ercsd.org la.
Mèsi!